Trang chủ » Lệnh xem dung lượng trên máy chủ Linux (Command line)

Lệnh xem dung lượng trên máy chủ Linux (Command line)

bởi Vinh Leo
1,K views
3/5 - (2 bình chọn)

Server hoặc VPS của bạn đang gặp vấn đề Full disk? Bạn cần tìm xem file hay thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng nhất trên ổ cứng? Hôm nay HMMT sẽ chia sẽ cách xem dung lượng trên máy chủ Linux thông qua Command line và thông thường, chúng ta sẽ cần tìm ở một số thư mục chính có khả năng chiếm nhiều dung lượng như /tmp, /home hay /var.

1. Sử dụng bằng lệnh df

[root@hmmt ~]# df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
 /dev/cciss/c0d0p2   78361192 23185840 51130588 32% /
 /dev/cciss/c0d0p5   24797380 22273432  1243972 95% /home
 /dev/cciss/c0d0p3   29753588 25503792  2713984 91% /data
 /dev/cciss/c0d0p1    295561   21531  258770  8% /boot
[root@hmmt ~]# df -a
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
 /dev/cciss/c0d0p2   78361192 23186116 51130312 32% /
 proc             0     0     0  - /proc
 sysfs            0     0     0  - /sys
 devpts            0     0     0  - /dev/pts
 /dev/cciss/c0d0p5   24797380 22273432  1243972 95% /home
 /dev/cciss/c0d0p3   29753588 25503792  2713984 91% /data
 /dev/cciss/c0d0p1    295561   21531  258770  8% /boot
 tmpfs          257476     0  257476  0% /dev/shm
 none             0     0     0  - /proc/sys/fs/binfmt_misc
 sunrpc            0     0     0  - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
[root@hmmt ~]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/cciss/c0d0p2   75G  23G  49G 32% /
 /dev/cciss/c0d0p5   24G  22G 1.2G 95% /home
 /dev/cciss/c0d0p3   29G  25G 2.6G 91% /data
 /dev/cciss/c0d0p1   289M  22M 253M  8% /boot
 tmpfs         252M   0 252M  0% /dev/shmof /home
[root@hmmt ~]# df -hT /home
Filesystem   Type  Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/cciss/c0d0p5  ext3   24G  22G 1.2G 95% /home
 View all Disk Partitions in Linux
[root@hmmt ~]# fdisk –l
Disk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 77541 cylinders
 Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
 /dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
 /dev/sda2       14    2624  20972857+ 83 Linux
 /dev/sda3      2625    4582  15727635  83 Linux
 /dev/sda4      4583    77541  586043167+  5 Extended

2. Sử dụng lệnh du

Ví dụ: chúng ta sử dụng command sau để bắt đầu tìm 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất

[root@hmmt ~]#du -a /var | sort -n -r | head -n 10
1008372 /var
 313236 /var/www
 253964 /var/log
 192544 /var/lib
 152628 /var/spool
 152508 /var/spool/squid
 136524 /var/spool/squid/00
 95736 /var/log/mrtg.log
 74688 /var/log/squid
 62544 /var/cache
 • du: Tính dung lượng ổ cứng mà file/thư mục đang chiếm dụng.
 • sort: Sắp xếp các dòng của một file text hoặc của dữ liệu truyền vào.
 • output: Hiển thị phần đầu nội dung một file văn bản, ví dụ 10 dòng đầu tiên của kết quả sau sắp xếp sẽ là 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất.

Nếu bạn muốn một kết quả tốt hơn, dễ hiểu hơn thì có thể thử nhiều phương án sau:

$ cd /path/to/some/where
$ du -hsx * | sort -rh | head -10

Trong đó:

 • cd /path/to/some/where: là lệnh di chuyển tới đường dẫn của thư mục cần kiểm tra dung lượng.
 • Tham số -h (du -h): Hiện kết quả với định dạng quen thuộc với người dùng (ví dụ: 1K, 234M, 2G).
 • Tham số -s (du -s): Chỉ hiện thống kê chung kết quả kiểm tra của lệnh du.
 • Tham số -x (du -x): Bỏ qua thư mục khác định dạng file hệ thống của hệ điều hành.
 • Tham số -r (sort -r): Đảo ngược kết quả so sánh.
 • Tham số -h (sort -h): So sánh bằng tham số điều chỉnh đơn vị đo lường quen thuộc (K, M, G). Chỉ áp dụng cho lệnh
 • sort cài thêm theo giấy phép phần mềm GNU.
 • Tham số -10 hoặc -n 10 (head -10 hoặc head -n 10): Hiển thị 10 dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
# du /home/wiki
 40 /home/wiki/downloads
 4 /home/wiki/.mozilla/plugins
 4 /home/wiki/.mozilla/extensions
 12 /home/wiki/.mozilla
 12 /home/wiki/.ssh
 689112 /home/wiki/Ubuntu-12.10
 689360 /home/wiki
# du -h /home/wiki
 40K /home/wiki/downloads
 4.0K /home/wiki/.mozilla/plugins
 4.0K /home/wiki/.mozilla/extensions
 12K /home/wiki/.mozilla
 12K /home/wiki/.ssh
 673M /home/wiki/Ubuntu-12.10
 du -sh /home/wiki
 674M /home/wiki
 du -a /home/wiki
 4 /home/wiki/.bash_logout
 12 /home/wiki/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 24 /home/wiki/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
 40 /home/wiki/downloads
 12 /home/wiki/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 4 /home/wiki/.mozilla/plugins
 4 /home/wiki/.mozilla/extensions
 12 /home/wiki/.mozilla
# du -ah /home/wiki
 4.0K /home/wiki/.bash_logout
 12K /home/wiki/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 24K /home/wiki/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
 40K /home/wiki/downloads
 12K /home/wiki/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 4.0K /home/wiki/.mozilla/plugins
 du -mh /home/wiki
 40K /home/wiki/downloads
 4.0K /home/wiki/.mozilla/plugins
 4.0K /home/wiki/.mozilla/extensions
 12K /home/wiki/.mozilla
 12K /home/wiki/.ssh
 673M /home/wiki/Ubu
 du -ch /home/wiki
 40K /home/wiki/downloads
 4.0K /home/wiki/.mozilla/plugins
 4.0K /home/wiki/.mozilla/extensions
 12K /home/wiki/.mozilla
 12K /home/wiki/.ssh
 673M /home/wiki/Ubuntu-12.10
 674M /home/wiki
 674M total
# du -ah --exclude="*.txt" /home/wiki (bỏ file .txt )
 4.0K /home/wiki/.bash_logout
 12K /home/wiki/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 24K /home/wiki/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
 40K /home/wiki/downloads
 12K /home/wiki/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 4.0K /home/wiki/.bash_history
 4.0K /home/wiki/.bash_profile
 4.0K /home/wiki/.mozilla/plugins
# du -ha --time /home/wiki
 4.0K 2012-10-12 22:32 /home/wiki/.bash_logout
 12K 2013-01-19 18:48 /home/wiki/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 24K 2013-01-19 18:48 /home/wiki/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
 40K 2013-01-19 18:48 /home/wiki/downloads
 12K 2013-01-19 18:32 /home/wiki/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
 4.0K 2012-10-13 00:11 /home/wiki/.bash_history
 4.0K 2012-10-12 22:32 /home/wiki/.bash_profile

Hoặc tìm kiếm chi tiết các file dung lượng lớn như :

du -hs * $1 |
 sed 's/^([0-9.]*)([KMG]*)/2 12/
 s/^K/1/;s/^M/2/;s/^G/3/' |
 sort -g -k1 -k2n |
 cut -c3- |
 tail -$2

3. Sử dụng script

Một script tìm kiếm những file với dung lượng >MB bằng find với syntax:

find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} ; | awk "{ print $9 ": " $5 }"

Ví dụ : chúng ta thực hiện tìm những file có dung lượng lớn hơn 50MB tại thư mục hiện hành:

 find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} ; | awk "{ print $9 ": " $5 }"

Search trong /var/log:

 find /var/log -type f -size +100000k -exec ls -lh {} ; | awk "{ print $9 ": " $5 }"

Chúc các bạn thành công mọi thắc mắc, cần sự trợ giúp. Hãy để lại bình luận bên dưới.

Xem tiếp các bài trong Series Học CentOS 7 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x